omslag handreiking toolAanleiding voor deze Handreiking ‘tool voor bepaling gunningscriteria’ is het project Beter Aanbesteden.Aanleiding voor deze Handreiking ‘tool voor bepaling gunningscriteria’ is het project Beter Aanbesteden.Beter Aanbesteden is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft infebruari 2018 geleid tot de Actieagenda Beter Aanbesteden. In de praktijk is gebleken dat de inkoop van diensten, werken en leveringen nog niet optimaal verloopt.


Kansen worden gemist, zowel dooroverheden als door ondernemers. Binnen Beter Aanbesteden zijn door vertegenwoordigers vanbedrijfsleven en overheid verbeterpunten geïdentificeerd en oplossingsrichtingen met concrete actiesgeformuleerd.Een aantal actiepunten in de actieagenda Beter Aanbesteden heeft betrekking op het onderwerp‘gunningscriteria’. Hoofdonderwerp van deze handreiking is de invulling van het actiepunt 17. Dit betreft het ontwikkelen van een handreiking voor de bepaling van gunningscriteria. In de actieagendawordt daarbij nog gesproken van ‘De EMVI-tool’. EMVI is immers het overkoepelende begrip voor allegunningscriteria. Bij toetsing van de conceptversie van deze handreiking in de inkooppraktijk kwamechter naar voren dat het begrip ‘EMVI’ (nog steeds) tot verwarring kan leiden.

Daarop is besloten EMVI(in elk geval) in de titel van het actiepunt aan te passen naar ‘gunningscriteria’. Aangezien het criterium‘laagste prijs’ ook deel uitmaakt van de overkoepelende term ‘EMVI’ voor alle gunningscriteria zal hetdaaraan voorafgaande actiepunt 16 inhoudende ‘het publiceren en uitleggen van best practices ‘Gunnenop laagste prijs’’ bij deze tool betrokken worden.In de hierna volgende hoofdstukken zal allereerst de achtergrond voor het opstellen van dezehandreiking kort worden geschetst. Vervolgens zal worden ingegaan op de wettelijke grondslagenvoor gunningscriteria. Ook zal kort op de praktijk om en rond deze criteria worden ingegaan. Voor deaanbestedingspraktijk is vooral relevant hoe tot keuze van het gunningscriterium als ook de naderecriteria met bijbehorende weging gekomen moet worden. Daartoe is een stappenplan ontwikkeld.Dit stappenplan vormt dan ook de kern van deze handreiking. Daarbij komt tevens aan de orde welkerandvoorwaarden bij de daadwerkelijke invulling van de gunningscriteria op opdrachtniveau van belangzijn. Naast de algemene randvoorwaarden worden inhoudelijke criteria en daarvoor beschikbare tools en methodieken nader in de bijbehorende bijlage belicht.

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  • 0318 – 544905